THỜI GIAN THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CỦA ĐỢT 0 CÒN LẠI LÀ
NGÀY GIỜ PHÚT GIÂY

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản bằng số điện thoại của cá nhân. Thông tin đăng ký chỉ được cập nhật một lần, không cho phép chỉnh sửa thông tin về đơn vị dự thi. Thí sinh đăng ký theo 1 trong 03 đối tượng là cán bộ, công chứchọc sinh, sinh viênthí sinh tự do, cụ thể theo hướng dẫn sau đây:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các hội, Văn phòng và các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành đăng ký dự thi theo đối tượng cán bộ, công chức với cơ quan dự thi tương ứng.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh đăng ký dự thi theo đối tượng cán bộ, công chức với cơ quan dự thi của ngành mình. Các đơn vị trực thuộc và cơ quan thuộc ngành ở cấp huyện đăng ký dự thi theo đơn vị ngành cấp tỉnh.

3. Cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị trực thuộc và Công an tỉnh đăng ký dự thi theo đối tượng cán bộ, công chức, đơn vị dự thi là Công an tỉnh.

Cán bộ, chiến sỹ thuộc công an các huyện, thị xã, thành phố đăng ký dự thi theo đơn vị mình thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, và các đơn vị trực thuộc đăng ký dự thi theo đối tượng cán bộ, công chức, đơn vị dự thi là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Cán bộ, chiến sỹ thuộc cơ quan quân sự các địa phương đăng ký dự thi theo đơn vị mình thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

5.Cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các đơn vị trực thuộc đăng ký dự thi theo đối tượng cán bộ, công chức, đơn vị dự thi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng.

6. Người lao động tại các doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia Cuộc thi theo đối tượng thí sinh tự do.

7. Nhân viên, giảng viên, giáo viên các trường học, trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường học trên địa bàn tỉnh đăng ký dự thi theo đối tượng là thí sinh tự do.

8. Nhân viên, giảng viên, giáo viên các trường học, trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng ký dự thi theo đối tượng là thí sinh tự do.

9. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của các trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng; Cao đẳng Nghề đăng ký tham gia theo đối tượng dự thi là thí sinh tự do.

10.Học sinh, sinh viêncác trường học, trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các trường học trên địa bàn tỉnhđăng ký tham gia theo đối tượng dự thi là học sinh, sinh viên.

 

LIÊN H

© 2023 - Sở Tư Pháp Tỉnh Sóc Trăng & Thiết kế bởi 0974.04.66.99